Wybrane dane finansowe, w tys. zł, jednostkowe okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 okres od 01-01-2011 do 31-12-2011
Przychody z inwestycji 815 734 2515 7226 3122 3199
Wynik z inwestycji netto 10 111 653 -19068 -9800 -26428 -15869
Zyski (straty) z inwestycji 141 162 -525 -14522 3594 432
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 252 815 -19593 -24322 -22834 -15437
Zysk (strata) brutto 10 252 815 -19593 -24322 -22834 -15437
Zysk (strata) netto 10 252 851 -19629 -24322 -22834 -15437
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (392) 1532 -582 7600 -4288 3961
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 779 958 -3597 -17471 -15254 -5023
Przepływy pieniężne netto, razem 2 460 -690 925 105 -7077 934
wg stanu na: 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 39 995 28413 25385 48857 84896 139976
Zobowiązania i Rezerwy, razem 4 220 2890 713 4631 25538 50634
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 1 762 2831 560 4274 25118 49936
Kapitał własny (aktywa netto) 35 775 25523 24672 44214 59331 89261
Kapitał zakładowy 5 640 5640 5640 5640 5140 5140
Liczba akcji (w szt.) (1) 9 400 000 9400000 9400000 9400122 9400122 9400122
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) (1) 3,81 2,72 2,62 4,7 6,9 10,44
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) (1) 1,09 0,09 -2,09 -2,59 -2,64 -1,8
Wybrane dane finansowe, w tys. zł, skonsolidowane okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 okres od 01-01-2011 do 31-12-2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 834 1163 1314 3781 2103 3344
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 11 527 2904 -13780 -3344 -11513 -14917
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności 9 965 912 -16159 -8994 -21494 -27231
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 227 954 -19090 -6672 -38270 -26843
Zysk (strata) brutto 10 209 827 -19494 -7226 -45162 -26016
Zysk (strata) netto 10 209 864 -19531 -7226 -45220 -26019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (383) 1531 -594 -9930 -3520 3406
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (927) 958 -3597 -2874 -14151 -5033
Przepływy pieniężne netto, razem 2 469 -690 913 65 -7210 677
wg stanu na: 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 40 016 28425 25406 48893 91922 143908
Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 830 2854 605 4387 30238 39558
Zobowiązania długoterminowe 2 471 65 159 357 527 709
Zobowiązania krótkoterminowe 35 715 25506 24642 44137 59001 103559
Kapitał własny (aktywa netto) 35 715 25506 24642 44137 60216 103559
Kapitał zakładowy 5 640 5640 5640 5640 5140 5140
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 -1215
Liczba akcji (w szt.) (1) 9 400 000 9400000 9400000 9400122 51400731 51400731
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) (1) 3,80 2,71 2,62 4,7 1,17 2,44
(1) Liczba akcji oraz wartości prezentowane są w celu zachowania porównywalności z danymi na 31.12.2014 roku, z uwzględnieniem dokonanego w pierwszym kwartale 2014 roku scalenia akcji Emitenta.