Wybrane dane finansowe Impera Capital S.A. (w tys. zł).          
           
  okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017
okres
od 01-01-2016
do 31-12-2016okres
od 01-01-2016
do 31-12-2016
okres
od 01-01-2015
do 31-12-2015okres
od 01-01-2015
do 31-12-2015
okres
od 01-01-2014
do 31-12-2014okres
od 01-01-2014
do 31-12-2014
okres
od 01-01-2013
do 31-12-2013okres
od 01-01-2013
do 31-12-2013
Przychody z inwestycji 2 343 815 734 2 515 7 226
Wynik z inwestycji netto (10 526) 10 111 653 (19 068) (9 800)
Zyski (straty) z inwestycji (2 444) 141 162 (525) (14 522)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 970) 10 252 815 (19 593) (24 322)
Zysk (strata) brutto (12 970) 10 252 815 (19 593) (24 322)
Zysk (strata) netto (12 988) 10 252 851 (19 629) (24 322)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 407) (392) 1 532 (582) 7 600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 645 3 779 (3 179) 5 104 9 976
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 (927) 958 (3 597) (17 471)
Przepływy pieniężne netto, razem 314 2 460 (690) 925 105
wg stanu na dzień 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 24 769 39 995 28 413 25 385 48 857
Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 982 4 220 2 890 713 4 631
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 1 759 1 762 2 831 560 4 274
Kapitał własny (aktywa netto) 22 787 35 775 25 523 24 672 44 214
Kapitał zakładowy 5 640 5 640 5 640 5 640 5 640
Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 122
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 2,42 3,81 2,72 2,62 4,70
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -1,38 1,09 0,09 -2,09 -2,59

 

Dane finansowe jednostkowe za lata 2013-2017 Pobierz

 

Wybrane dane finansowe Impera Capital S.A. (w tys. zł).          
           
  okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017
okres
od 01-01-2016
do 31-12-2016okres
od 01-01-2016
do 31-12-2016
okres
od 01-01-2015
do 31-12-2015okres
od 01-01-2015
do 31-12-2015
okres
od 01-01-2014
do 31-12-2014okres
od 01-01-2014
do 31-12-2014
okres
od 01-01-2013
do 31-12-2013okres
od 01-01-2013
do 31-12-2013
Przychody z inwestycji 2 343 815 734 2 515 7 226
Wynik z inwestycji netto (10 526) 10 111 653 (19 068) (9 800)
Zyski (straty) z inwestycji (2 444) 141 162 (525) (14 522)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 970) 10 252 815 (19 593) (24 322)
Zysk (strata) brutto (12 970) 10 252 815 (19 593) (24 322)
Zysk (strata) netto (12 988) 10 252 851 (19 629) (24 322)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 407) (392) 1 532 (582) 7 600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 645 3 779 (3 179) 5 104 9 976
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 (927) 958 (3 597) (17 471)
Przepływy pieniężne netto, razem 314 2 460 (690) 925 105
wg stanu na dzień 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 24 769 39 995 28 413 25 385 48 857
Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 982 4 220 2 890 713 4 631
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 1 759 1 762 2 831 560 4 274
Kapitał własny (aktywa netto) 22 787 35 775 25 523 24 672 44 214
Kapitał zakładowy 5 640 5 640 5 640 5 640 5 640
Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 122
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 2,42 3,81 2,72 2,62 4,70
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -1,38 1,09 0,09 -2,09 -2,59

 

Dane finansowe skonsolidowane za lata 2013-2017 Pobierz