Akcjonariusze

– Cezary Gregorczuk: 20,42%

– Bougralo Management Limited: 14,11%

– Andrzej Ziemiński: 6,00%

Stan akcji:
kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.698.892,20 zł i dzieli się na
7 831 487 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.