Akcjonariusze

– January Ciszewski 32,95%

– Tomasz Majewski 7,89 %

– Artur Górski 6,26%

– Artur Błasik 6,00%

Stan akcji:
kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.698.892,20 zł i dzieli się na
7 831 487 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.