Akcjonariusze

– Cezary Gregorczuk: 17,01%

– Bougralo Management Limited: 11,75%

– Andrzej Ziemiński: 5,00%

 

Impera Capital S.A. posiada 1.568.513 akcji własnych, nabytych w celu umorzenia.

Stan akcji po scaleniu:
kapitał zakładowy wynosi 5.640.000,00 zł i dzieli się na
9.400.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.